2016 - 22 sayılı Sirküler

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler Tarihi: 22.12.2016

Sirküler No: 2016 / 22

Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılımın Usul ve Esasları Hakkında

25.08.2016 tarihli 29812 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6740 Nolu Bireysel

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sisteminde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesine

göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe

başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanların otomatik olarak Bireysel Emeklilik

Sistemine 01.01.2017 tarihi itibariyle katılım gösterecekleri belirtilmiştir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından 22.12.2016 tarihinde yayınlanan Çalışanların

İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik ile uygulamanın usul ve esasları

yayımlanmıştır.

Özel Sektörde Çalışanların Kapsama Alınması

Bireysel Emeklilik Sistemine özel sektör çalışanlarının kademeli olarak geçişi

öngörülmüştür. Buna göre;

a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar

01.01.2017 tarihinden itibaren,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan (250 – 999) bir

işverene bağlı olarak çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan (100 – 249)

bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan (50 – 99) bir

işverene bağlı olarak çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan (10 – 49) bir işverene

bağlı olarak çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan (5 – 9) bir işverene

bağlı olarak çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren,

sisteme otomatik olarak katılım göstereceklerdir.

Not: İlgili Yönetmelik henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.

Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.