2017 - 01 sayılı Sirküler

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler Tarihi: 02.01.2017

Sirküler No:     2017 / 01

Konu: 2017 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında       

          1. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 296 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar ;


  1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı


Gelir Vergisi Kanununun  21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı  2017 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.900 TL olarak tespit edilmiştir.

1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere 14.00 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 900 TL, ikinci derece engelliler için 470 TL, üçüncü derece engelliler için 210 TL olarak tespit edilmiştir.

1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.500 TL, diğer yerlerde 4.300 TL olarak tespit edilmiştir.

1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere;

- 1 numaralı bent için 90.000 TL ve 130.000 TL,

- 2 numaralı bent için 43.000 TL,

- 3 numaralı bent için 90.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.600 TL olarak tespit edilmiştir.

1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.


13.000 TLye kadar

15%

30.000 TLnin 13.000 TLsi için 1.950 TL, fazlası

20%

70.000 TLnin 30.000 TLsi için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TLnin 30.000 TLsi için 5.350 TL), fazlası

27%

70.000 TLden fazlasının 70.000 TLsi için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TLden fazlasının 110.000 TLsi için 26.950 TL), fazlası

35%


2. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2017 Yılı İçin Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) ile 2016 yılında 20.600 TL olan indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı 2017 yılı için 21.400 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

3. 2017 Yılı Asgari Ücret Tutarı

 30 Aralık 2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayınlanmıştır. Komisyon kararına göre, bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 2017 yılında 59,25 TL olarak tespit edilmiştir.

Aylık brüt asgari ücret tutarı ve işverene maliyeti aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.


01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi Asgari Ücret

Brüt

1.777,50

SSK Primi İşçi Payı

248,85

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

17,78

Gelir Vergisi Matrahı

1.510,87

Aylık Gelir Vergisi

226,63

Damga Vergisi

13,49

Kesintiler Toplamı

506,75

Net Asgari Ücret

1.270,75

Asgari Geçim İndirimi (Bekar)

133,31

Toplam Net Ücret (Asgari Ücret + Agi)

1.404,06

SSK Primi İşveren Payı

364,39

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı

35,55

Toplam Maliyet

2.177,44

5510 sayılı Kanun % 5 İndirimi

88,88

Net Toplam Maliyet

2.088,56

4. Amortismana Tabi Tutulmayarak Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Haddi

476 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet haddi 2017 yılı için 900,00 TL olarak belirlenmiştir.

5. Fatura Düzenleme Alt Sınırı

476 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile fatura düzenlemeksizin ödeme kaydedici cihaz veya perakende satış fişleri ile yapılacak teslimlerin haddi 2017 yılı için 900,00 TL olarak belirlenmiştir.

6. Damga Vergisi Üst Sınırı ve 2017 Yılı Damga Vergisi Tutarları

61 seri no’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile 2017 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Yeni damga vergisi oran ve tutarları sirküler ekinde tarafınıza gönderilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 TL olmuştur.


7. Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığında asgari ücreti 59,25 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre 2017 yılında geçerli olacak SSK taban ücreti (59,25*30)= 1.777,50 TL SSK tavan ücreti ise (1.777,50*7,5)= 13.331,25 TL olmaktadır.

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.